Japan Kimono
The Art of Kimono
 
   
maku
 


Maku 1 Cotton 250x70cm
200$Maku 2 Cotton
350$


Maku 5 Cotton
350$Maku 3 Cotton
440x100cm

 


Maku 4 Cotton 200x224cm

 


Banner 1
1933 Antique Shrine banner
Cotton 297x44,5cm

150$


Banner 2
1879 Meiji period Antique Shrine banner
Cotton 424x30,5cm

180$

 
   
   
 
   
   
©japankimono.eu